Menüyü Aç

TR

EN

GİZLİLİK POLİTİKASI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
WEB SİTELERİ VE MOBİL UYGULAMALAR GİZLİLİK POLİTİKASI

 
Kurumumuz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına önem vermekte, planlama ve hizmetlerde Kanuna uygun hareket etmektedir.
Bu konunun en önemli tarafını; Vatandaşlarımızın, Çalışanlarımızın, Çalışan Adaylarımızın,  Ziyaretçilerimizin, İşbirliği içinde olduğumuz Kurumların ve Üçüncü Kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması oluşturmaktadır.
Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Kurumumuz tarafından gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.
 
Sizlere, başta 
www.izmir.bel.tr olmak üzere Kurumumuzun hizmet verdiği tüm WEB siteleri ve mobil uygulamalarda, İlgili Kişi bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi, kullanımı, değiştirilmesi, iletişimler ve sair hususlarda bu politikaya ve Kurumumuza ait Kişisel Verilerin İşlemesi ve Korunması Politikasına tabi olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Onayınız
Kurumumuza ait WEB sitelerini ve mobil uygulamaları kullanarak ya da kişisel verilerinizi ileterek, bu Politikada ve yürürlükteki tüm yasalarda belirtilen hususlara uygun olarak kişisel verilerinizin toplanmasına, kullanılmasına, işlenmesine ONAY vermektesiniz.
 
İŞLENEN VERİLER
Aşağıda Kurumumuz tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

a. Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, TC No, Doğum Yeri/Tarihi, Eğitim Durumu, Fotoğraf, Cinsiyet, Meslek, Medeni Durum, Sosyal Güvenlik Bilgisi, Hemşehri Numarası, Eşrefpaşa Hastanesi Hasta No.)

b. İletişim Bilgisi (E-posta, Cep Telefonu, Adres, Faks No)

c. Vatandaş Bağlantı Bilgisi (IP Adresi)

d. İş, Staj Başvurusu Yapan Aday Bilgisi


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel Verileriniz; aşağıdaki amaçlarla Kurumumuz tarafından işlenebilir;

a. Bağlı bulunduğumuz kanun ve ilgili mevzuatlar kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde kullanılmak,

b. Belediyecilik hizmetlerimizi geliştirmek,

c. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek,

d. WEB siteleri ve mobil uygulamaları üzerinde yapılan iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirleyerek ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,


KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI
Kurumumuz nezdinde bulunan kişisel veriler bağlı bulunduğumuz kanun, sair kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla; vatandaşlara sunulmakta olan hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ilçe belediyelerle; bağlı bulunan kanunlar kapsamında veya İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinden onay alınmak suretiyle üniversiteler, kamu kurumları ve belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilmektedir.

İLGİLİ KİŞİ TALEP YÖNETİMİ
Kişisel veri sahipleri haklarına ilişkin taleplerini 
www.izmir.bel.tr kurumsal web sitesinde “Kişisel Verilerin Korunması” başlığı altında bulunan başvuru yöntemleri ile başvurduğu takdirde; talepler, Kurumumuz tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır.
Haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile açıklamalarınızı içeren talebinizi; 
www.izmir.bel.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:3 Konak İZMİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu izmirbuyuksehirbelediye@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Kurum tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde site veya mobil uygulamaların işleyişinden tam olarak faydalanamayacağını kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ
Kurumumuz kişisel verileri bağlı bulunduğu kanun ve mevzuatlarda belirtilen süreler boyunca saklamaktadır. 
Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuatın belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmiş ise; kişisel veriler olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER
Kurumumuz, Kanuna uygun olarak, işlemekte olduğu Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu tedbirler aşağıda belirtilmiştir;

Teknik Tedbirler

a. Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

b. Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

c. Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.

d. Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.

e. Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

f. Kişisel Verilerin toplandığı uygulamalar, güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.

g. Kişisel Verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.

h. Kişisel Verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.

i. Kişisel Verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte, Kişisel Verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimlerin iz kayıtları tutularak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere iletilmektedir.


İdari Tedbirler;

a. Çalışanlar, Kişisel Verilerin korunması hukuku ve Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

b. Kurumun yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm birimlerin özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili birimlerin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler özelinde Kişisel Veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.

c. Çalışanlar, Kişisel Verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.

d. Kurum tarafından Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere ek olarak; Kişisel Verilerin aktarıldığı kişilerin, Kişisel Verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin gizlilik sözleşmesi imzalanmaktadır.

 

EVENT CALENDAR

Kapat

Büyük Salon

Büyük Salon

1130 kişilik büyük salonun akustik projesi, Sidney Opera Binası ve Kraliyet Opera Binası'nın da akustik projesini tasarlayan İngiliz ARUP firmasının danışmanlığında yapıldı. Salon, uluslararası etkinliklerde kullanılabilecek dört simultane tercüme odasına sahiptir. Büyük Salon'un asansörlü sahnesi sayesinde orkestra çukuru gerektiren etkinlikler yapılabilmekte, ayrıca bu alana etkinliğin ihtiyacına göre 43 adet izleyici koltuğu eklenebilmektedir.

Kapat

Küçük Salon

Küçük Salon

243 kişilik çok amaçlı kullanılabilen küçük salonda dört simultane tercüme odası, dinleyici kulaklıkları, sinema perdesi, konferans, seminer ve film gösterimleri için profesyonel ses, ışık ve görüntü sistemi bulunmaktadır.

Kapat

Sergi Salonları

Sergi Salonları

AASSM, plastik ve güncel sanatlara ev sahipliği yapabilecek beş galeriye sahiptir. Galeriler arasında köprü ve merdivenler aracılığıyla geçiş yapılabilmektedir. Eser aydınlatmalarının mimari aydınlatma ve ray spot aydınlatma sistemleri ile yapıldığı galerilerde, alüminyum tij askı sistemi ve çeşitli ölçülerde kaideler kullanılmakla birlikte güvenliği sağlamak amacıyla optik duman dedektörleri, yangın söndürme sistemi, kamera sistemi de bulunmaktadır. Aynı zamanda projeksiyonlar ile müzik yayını ve anons sistemi için hoperlörler ve yer almaktadır.

Kapat

Fuayeler

Fuayeler

AASSM alt, giriş ve üst katlarında toplam 1140 metrekare olmak üzere üç fuaye bulunmaktadır.

Kapat

Dış Mekan

Dış Mekan

AASSM dış mekanında açık hava sineması, sergi, konser canlı yayınları gibi etkinliklerin yapılabileceği 460 metrekarelik bir alan bulunmaktadır.

Kapat

Ahmed Adnan Saygun

Sanatçı, 7 Eylül 1907 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Klasik batı müziğinde yapıtlar vermiş bir Türk bağdarı, müzik eğitimcisi ve budun müzik bilimcisidir (etnomüzikolog). Saygun, ilk T.C. Devlet Sanatçısı'dır.

Türk müzik tarihinde Türk Beşleri olarak anılan bestecilerden birisi olan Saygun, ilk Türk operasının bestecisidir. Cumhuriyet Dönemi Türk müziğinin en çok seslendirilen eserlerinden "Yunus Emre Oratoryosu" en önemli yapıtıdır.

Önemli din bilginleri yetiştirmiş İzmirli köklü bir aileden gelen Saygun'un babası sonradan İzmir Milli Kütüphanesi'nin kurucuları arasında yer alacak olan öğretmen Mahmut Celalettin Bey, annesi Konya'nın Doğanbey mahallesinden gelip İzmir'e yerleşmiş bir ailenin kızı olan Zeynep Seniha Hanım'dır.

Saygun 1922 yılında, Macar Tevfik Bey'in öğrencisi oldu. 1925 yılında Fransızca olan La Grande Encyclopedie'den müzikle ilgili makaleleri çevirerek birkaç ciltlik büyük bir Musiki Lugati meydana getirdi.

İlkokullarda öğretmenlik yaptığı dönemde Ziya Gökalp'in, Mehmet Emin'in, Bıçakçızade Hakkı Bey'in şiirleri üzerine okul şarkıları yazdı. 1925 yılında devletin yetenekli gençleri müzik eğitimi için Avrupa'daki önemli konservatuvarlara göndermek üzere açtığı sınava girmek isteyen genç müzisyen, annesinin ani ölümü üzerine bu fırsatı kaçırdı. Orta dereceli okullarda müzik öğretmenliği yapmak için açılan sınavı kazanarak 1926 yılından itibaren bir süre İzmir Erkek Lisesi'nde müzik öğretmenliği yaptı.

1927 – 1928 yıllarında "Re Majör Senfoni"yi besteleyen sanatçı; 1928 yılında hükümetin müziğe yetenekli gençler için açtığı sınavı tekrarlaması üzerine fırsatı yakaladı ve devlet bursuyla Paris'e gönderildi. Vincent d'Indy (kompozisyon), Eugène Borrel (füg), Paul le Flem (kontrpuan), Amédée Gastoué (gregoryen ezgileri) ile çalıştı. Paris'teyken Op. (Opus) 1 sıra numaralı Divertissement adlı orkestra eserini yazdı. Saygun’un bu bestesi 1931 yılında jüri başkanının Henri Defossé (Cemal Reşit Rey'in orkestra şefliği hocasıdır) olduğu Paris’teki bir beste yarışmasında ödül kazandı.

Saygun, 1931'de Türkiye'ye dönüp bir süre Musiki Muallim Mektebi'nde müzik öğretmenliğine başladı; müzik imlası ve kontrpuan dersleri verdi.

Ahmed Adnan Bey ve ailesi 1934'te çıkan Soyadı Kanunu'ndan sonra babanın isteği ile "Saygın" soyadını aldı; ancak başkası tarafından alındığı gerekçesiyle bir süre sonra soyadları "Saygun" olarak değiştirildi.

Saygun, 1934 yılında Atatürk'ün talebiyle, Türkiye'yi ziyaret edecek olan İran Şahı Rıza Pehlevi şerefine ilk Türk operası olan Özsoy Operası Op. 9'u bir ay gibi çok kısa bir sürede yazdı. Liberettosunu Münir Hayri Egeli'nin yazdığı opera, Türk milletinin doğuşunu, İran ve Türk milletlerinin kökü uzak tarihe dayanan kardeşliğini ifade etmekteydi. Eserin prömiyeri 19 Haziran 1934 gecesi Atatürk ve Rıza Pehlevi huzurunda gerçekleştirildi.

Sanatçı, Özsoy'un sahnelenmesinden sonra Yalova'daki yazlık evinde kendisini kabul eden Atatürk'e Türk musikisi hakkında bir rapor sundu. Güneş-Dil ve Türk Tarihi teorilerinden etkilenerek hazırlanmış bu rapor 1936'da "Türk Musikisinde Pentatonizm" başlığı ile yayımlandı.

Yalova'dan dönüşte vekaleten Riyaset-i Cumhur Orkestrası Şefliğine getirilen sanatçı; bu görevini bozulan sağlığı nedeniyle İstanbul'a gidişi nedeniyle ancak bir kaç ay sürdürebildi. Orkestra ile ilk konserini 23 Kasım 1934'te verdi.

1934 yılı Kasım ayı sonunda Saygun'a Atatürk'ten yeni bir opera sipariş geldi. 27 Aralık gecesi temsil edilmek üzere Taşbebek operasını bestelemeyi başaran sanatçı, bu operada yeni Cumhuriyet insanının doğuşunu anlattı. Eser, 27 Aralık 1934 gecesi Ankara Halkevi'nde sahnelendi; orkestrayı çok hasta olmasına rağmen bizzat Saygun yönetti.

Temsilin ardından İstanbul'a giden ve beş ay ara ile iki kulak ameliyatı geçiren Saygun'un, görevini ihmal ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki ve ardından Musiki Muallim Mektebi'ndeki işine son verildi; Ankara Devlet Konservatuarı'nın kuruluş çalışmalarından da uzaklaştırıldı.

Saygun, 1936'da İstanbul Belediye Konservatuarı'nda öğretmenliğe geri döndü; 1939'a kadar bu görevde kaldı. Sanatçı, "Yunus Emre Orotoryosu" adlı ünlü yapıtının seslendirilişine kadar sürecek olan bir gözden düşme dönemine girmişti.

Saygun İstanbul'da iken Ankara'da devam eden yeni bir konservatuvar kurma çalışması, Saygun'un savunduğu "kültürel ulusallık" fikrini değil; "evrensel müzik" anlayışını destekleyenler tarafından sürdürüldü. Konservatuvar, bu iş için danışman olarak getirilen Paul Hindemith'in evrenselci müzik görüşleri doğrultusunda 1936 yılından kuruldu. Saygun ise 1936 yılında Halkevleri'nin daveti üzerine Türkiye'ye gelen Macar besteci ve etnomüzikolog Bela Bartok'a Anadolu gezisinde eşlik etti. Birlikte özellikle Osmaniye dolaylarından derledikleri türküleri notalaştırdılar. Çalışmaları, "Bela Bartok’un Türkiye’deki Halk Müziği Araştırmaları” başlıklı bir kitap haline getirilerek 1976 yılında Macar ilimler Akademisi tarafından İngilizce bastırılmıştır.

Saygun, 1939 yılında Halkevleri'nin önerdiği müfettişlik görevini kabul etti ve bu vesile ile Türkiye'yi dolaştı. 1940 yılında bir konser için Ankara'ya gelen ancak Nazi baskısı nedeniyle ülkesine geri dönemeyen Budapeşte Kadın Orkestrası üyelerinden Macar asıllı Irén Szalai (sonradan Nilüfer adını almıştır.) ile 1940 yılında evlendi; çiftin çocuğu olmadı. Halkevleri'ndeki görevinin yanı sıra 1940 yılında "Türk Müzik Birliği" adlı bir koro kuran Saygun, bu koro ile düzenli olarak oda müziği konserleri verdi. "Halkevlerinde Musiki" adlı bir kitap yayımladı. Yunus Emre Orotoryosu 1943 yılında CHP'nin açtığı yarışmada birincilik ödülünü Ulvi Cemal Erkin'in piyano konçertosu ve Hasan Ferit Alnar'ın Viyola Konçertosu ile paylaştı.

Saygun'un 1942'de tamamladığı Yunus Emre Oratoryosu, 25 Mayıs 1946'da Ankara’da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde seslendirildi ve büyük başarı kazandı. En önemli eseri kabul edilen eser, daha sonra Paris'te ve 1958 yılında Birleşmiş Milletler (BM) kuruluş yıl dönümü vesilesiyle New York'ta ünlü orkestra şefi Leopold Stokowski yönetiminde seslendirilmiştir. Bu eserle Saygun; çocukluğunda İzmir Kemeraltı Çarşısı'nın Dervişler Caddesi'ndeki Mevlevi dervişlerden duyduğu ezgileri, Avrupa ve Amerika'ya, sonradan eserin çevrileceği 5 ayrı dile taşımış oluyordu. Sanatçı eserin Ankara'daki ilk temsilinden sonra 1946 yılında Halkevleri müşavir ve müfettişliğinin yanı sıra Ankara Devlet Konservatuarı'na kompozisyon öğretmeni olarak atandı. Aldığı davetler üzerine Londra ve Paris'e gitti; halk müziği üzerine çalışmalar yaptı; konferanslar verdi.

Kerem, Köroğlu, Gilgameş, koral eserler, 5 senfoni, çeşitli konçertolar, oda müziği eserleri, vokal ve enstrümantal parçalar, sayısız türkü derlemeleri, kitaplar, araştırmalar, makaleler yazdı. Eserleri New York NBC, Orchestre Colonne, Berlin Senfoni Orkestrası, Northern Sinfonia, Julliard Quartet gibi topluluklar tarafından seslendirildi. 1971'de yürürlüğe giren Devlet Sanatçılığı Kanunu çerçevesinde ilk Devlet Sanatçısı unvanı Adnan Saygun'a verildi.

Sanatçı, 6 Ocak 1991 tarihinde pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Etnomüzikoloji ile müzik eğitimi konularında yayınları vardır. Çalışmaları ve diğer belgeleri Ankara’da Bilkent Üniversitesi bünyesinde kurulan “Ahmed Adnan Saygun Müzik Eğitim ve Araştırma Merkezi”nde bulunmaktadır. Ahmed Adnan Saygun’un yapıtlarının seslendirme üzerindeki hakları SACEM’e aittir. Yayınlanan bir kısım yapıtlarının telif hakları Southern Music Company, New York ve Hamburg’taki Peer Musikverlag’a aittir.

Müzikolog Emre Aracı tarafından kaleme alınan kapsamlı bir biyografisi Adnan Saygun – Doğu Batı Arası Müzik Köprüsü adı altında Yapı Kredi Yayınları tarafından 2001 yılında yayımlanmış; hayat öyküsü ayrıca Mucize Özinal tarafından Dar Köprünün Dervişi (2005) adıyla romanlaştırılmıştır.

Kitapları
• Türk Halk Musıkisinde Pentatonizm, 1936.
• Gençliğe Şarkılar: Halkevi ve Mektepler için, 1937.
• Halk Türküleri: Yedi Karadeniz Türküsü ve Bir Horon, 1938.
• Halkevlerinde Musıki, 1940.
• Yalan (Sanat Konuşmaları), 1945.
• Lise Müzik Kitabı (Halil Badi Yönetken ile birlikte), 1955.
• Karacaoğlan, 1952.
• Musıki Temel Bilgisi, 1958 – 1966.
• Mod öncesi Ezgilerin Sınıflandırılması, 1960.
• Toplu Solfej, I – 1967, II – 1968.
• Töresel Musıki, 1967.
• Atatürk ve Musıki: Onunla Birlikte, Ondan Sonra..., 1982.

Kapat

AASSM

AASSM

27 Aralık 2008 tarihinde açılan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kente armağanıdır.

 

Açılan yarışma sonucu, projenin müellifi mimar Tevfik Tozkoparan eski troleybüs garajı ve bakım atölyesi olan mekânı, yaklaşık 30bin m² toplam alana sahip çok yönlü sanat merkezine dönüştürmüştür.

 

Açıldığı günden bu yana kendi bünyesinde düzenlediği konserler ve 1 Festival İzmir'in yanı sıra, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın haftalık konserlerine, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin birçok temsiline, İzmir'in sanat hayatında önemli yeri olan İKSEV İzmir Avrupa Caz Festivali ve Uluslararası İzmir Festivali'ne ev sahipliği yapan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi; Fazıl Say, İdil Biret, Gülsin Onay, Güher - Süher Pekinel kardeşler, Itzhak Perlman, Ricardo Muti, Rengim Gökmen, Genco Erkal, Yıldız Kenter, Mike Stern, Bobby McFerrin, Aziza Mustafa Zadeh, Igudesman & Joo, Michel Camilo, Yo-Yo Ma, Marcus Miller, Maxim Vengerov, Dany Brillant, Richard Bona, Alim Qasimov, Toto Cutugno, Ara Malikian, Anna Maria Jopek, Dhafer Youssef, Ibrahim Maalouf, KODO, Chick Corea, Arturo Sandoval, Sertab Erener, Rustavi, New York Filarmoni, Kraliyet Concertgebouw Orkestrası, Orkestra La Scala, Vladimir Spivakov ve Moskova Virtüözleri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Borusan Quartet, Kerem Görsev Trio gibi birçok şef, sanatçı, grup ve orkestrayı sahnesinde ağırlamıştır.


Sergileriyle de adından söz ettiren AASSM; İstanbul Modern Sanat Müzesi'nden Bir Seçki, Semiha Berksoy'un 100. yaşı anısına yapılan “Ben Yaşardım Aşk ve Sanatla” sergisi, Impact VideoFest, Salvador Dali İzmir'de, Materyallerle Diyalog Keiko Art, Yusuf Tuvi Retrospektif, Lozan'dan Cumhuriyet'e İsmet İnönü, Aykut Uslutekin 10. Yılda Fotoğraflarla AASSM, Dünya Sanat Günü, Jose Saramago, Lynn Gilbert, Bingül Başarır gibi birçok önemli sanatçı ve sergiye de ev sahipliği yapmıştır.

Kapat
Kapat
Kapat

Otobüs

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ne; 5, 6, 7, 10, 17, 24, 25, 202, 480, 486 ve 510 numaralı otobüs hatlarını kullanarak güzergah üzerinde bulunan Ahmed Adnan Saygun durağında inerek merkezimize ulaşabilirsiniz.

Kapat

Vapur

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ne, Göztepe Vapur İskelesi'nde inip 900 metre yürüyerek ulaşabilirsiniz. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ne 1,5 kilometre olan Üçkuyular Feribot İskelesi'nden aracınızla da ulaşabilirsiniz.

Kapat

Tramvay

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ne, Halkapınar – Fahrettin Altay Tramvay hattı üzerinde bulunan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi durağında inerek ulaşabilirsiniz.

Kapat

Metro

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ne, Fahrettin Altay Metro İstasyonu'nda inip 800 metre yürüyerek ulaşabilirsiniz.

Kapat

Uçak

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 28 kilometre mesafededir. Havaalanından 202 numaralı otobüs hattını kullanarak güzergah üzerinde bulunan Ahmed Adnan Saygun durağında inerek sanat merkezine ulaşabilirsiniz.

Kapat

İzban

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ne, Halkapınar İzban İstasyonu'ndan metro aktarması yapıp Fahrettin Altay Metro İstasyonu'nda inerek ulaşabilirsiniz.